Rövid és hosszútávú rend a lepkeszárnyakban
A szerkezet és a színek kapcsolata

videó előadás (WMV formátum, 67 perc, 61 Mbyte)


Márk Géza (1), Vértesy Zofia (1), Kertész Krisztián(1), Bálint Zsolt(2), and Biró László Péter (1)

(1): MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet , H-1525 Budapest, Pf 49.
(2): Magyar Természettudományi Múzeum , H-1088 Budapest, Baross utca 13.

www.nanotechnology.hu

A lepkék szárnyain ámulatba ejtô színeket és mintázatokat láthatunk. Számos lepke annál ravaszabb trükköket is csinál a fénnyel, minthogy egyszerûen „megszínezi”: a látható szín árnyalata és/vagy intenzitása – sőt, akár a visszavert fény polarizációja is – függhet a megvilágítás, illetve a megfigyelés irányától. Ezek a „fényjátékok” evolúciós elônyt biztosítanak a lepkéknek, ezért idestova 500 millió éve tökéletesíti ôket a Természet. Három fô biológiai célra használják fel a lepkék szárnyszíneiket: optikai jeladásra, rejtôzködésre és a hômérsékletük szabályozására. A lepkeszárnyak színe kétféle eredetû lehet: egyrészt pigment által okozott szín, másrészt úgynevezett szerkezeti szín – ez utóbbi színeket a szárnyak mikroszerkezetén létrejövô fényinterenferencia hozza létre.

A lepkék szárnypikkelyeiben lévő fotonikus nanoszerkezetek – éppen biológiai eredetük miatt – általában kevésbé rendezettek, mint a szilárdtestfizikában megszokott atom-, illetve molekulakristályok. Ebben az előadásban részletesen megvizsgáljuk a hosszútávú-, középtávú- és rövidtávú rend esetét (mindhárom féle előfordul lepkeszárnyon). Kidolgoztunk egy direkt tér beli átlagolási módszert a transzlációs szimmetriával nem rendelkező fotonikus nanoszerkezetek vizsgálatára. Az optikai spektrum a pikkely kis vastagsága és a kitin/levegő kis törésmutató arány miatt jól számítható fenomenologikus első Born közelítésben. Ebben a módszerben a Fourier transzformált, reciprok tér beli képből számítjuk a spektrumot Ewald gömbös technikával. Ezért részletesen megvizsgáltuk [1], a rendezett szerkezettől való különféle típusú eltérések hogyan befolyásolják a reciprok tér beli képet. A számított optikai spektrumok jól egyeznek a mért goniometrikus spektrumokkal.

[1] G. I. Márk et al., Phys. Rev. E 80, 051903 (2009).

Az előadásban tárgyalt témák


Last updated: Dec 15, 2009 by Géza I. Márk , mark@sunserv.kfki.hu
This page was accessed  times since Oct 21, 2009.     Statistics since Jan 9, 2004: